หนังสือราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด
วันที่ลงเว็บไซต์
พ.ศ./เดือน/วัน
อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558/06/02
รบ.มท. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.2557 2558/02/06

แผนชุมชน ปี 2559   ตำบลปากคาด บ้านปากคาด บ้านหนองมุม บ้านมวลชน บ้านปากคาดพัฒนา บ้านห้วยคาด บ้านท่านาคูณ บ้านท่าสวรรคบ้านโนนยาง   
                                                       บ้านทุ่งสว่าง บ้านท่าสุขสันต์
                       ตำบลโนนศิลา
บ้านโนนศิลา บ้านหนองบัวบาน บ้านโนนบก บ้านดอนเมืองใหมบ้านโนนก่อ บ้านศรีสมบัต

2559/01/22

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009_1 / 009_2 / 009_3 / 010_1 / 010_2 / 010_3 / 010_4 / 011_1 / 011_2 /
                                                     011_3 / 011_4 / 011_5 / 012_1 / 012_2 / 012_3 / 013_1 / 013_2 / 014_1 / 014_2 / 014_3 / 015_1 / 015_2

2559/01/22

แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2559 001 / 002 / 003 / 004

2559/01/22

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 001 / 002 / 003 / 004

2559/01/22
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด (นายเจริญสุข ทวยจันทร์) 2559/01/22
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562        ปกแผนยุทธศาสตร์ / สารบัญ / บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ทั่วไป / บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา / 
                                                                        บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ / บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  แผนที่เทศบาลตำบลปากคาด
2559/02/03
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  01  /  02  /  03  /  04  /  05  /  06  /  07  /  08  /  09  /  10  /  11  /  12  /  13  /  14  /  15 2559/02/08
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) 2559/02/18
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 2559/02/18
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) 2559/02/18
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2559/02/18
เทศบัญญัติเรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) 2556 2559/02/18
แผนชุมชน ปี 2560   ตำบลปากคาด บ้านปากคาด บ้านหนองมุม บ้านมวลชน บ้านปากคาดพัฒนา บ้านห้วยคาด บ้านท่านาคูณ บ้านท่าสวรรค์ บ้านโนนยาง    
                                                       บ้านทุ่งสว่าง บ้านท่าสุขสันต์
                       ตำบลโนนศิลา
บ้านโนนศิลา บ้านหนองบัวบาน บ้านโนนบก บ้านดอนเมืองใหม่ บ้านโนนก่อ บ้านศรีสมบัติ
2559/10/10
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โครงการทั้งหมด 2559/11/14
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 2559/10/10
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  ตราเทศบัญญัติ  /  คำแถลงงบประมาณ  /  คำแถลงรายรับ  /  คำแถลงรายจ่าย 2559/11/14
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง นโยบาย แผนการดำเนินงาน เป้าหมายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ.2560  01  /  02  /  03  /  04  /   2559/10/12
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2559  01  /  02  / 2559/10/26
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560  ประกาศใช้แผน คำนำ  /  บทนำ  /  บัญชีสรุป  /  ยุทธที่ 1  / ยุทธที่ 2 / ยุทธที่ 3  / ยุทธที่ 4 / ยุทธที่ 5 / ยุทธที่ 6 / ยุทธที่ 7.1  /  ยุทธที่ 7.2 2559/11/11
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ประกาศ   /   สารบัญ   /  บทนำ   /  บัญชีโครงการ  / ภาพกิจกรรม   /   ภาพกิจกรรม 2559/12/09
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560    ประกาศ 2560/01/20
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560    ประกาศ     แผนฯ 2560/01/20
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2560/02/02
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2560 2560/03/20
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 012 / 013 / 014 / 015 /016 /017 / 018 / 019 / 020 / 021 / 022 2560/04/20
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 2560/04/20
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2557 2560/04/20
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) พ.ศ.2560 2560/04/20
ัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) พ.ศ.2560 2560/04/20
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2558-2560 2560/04/25
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกตลาดกลาง โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 2560/04/25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 61-64 2560/05/25
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมุม 2560/06/12