รายนามผู้ดำรงตำแหน่งจากอดีต ถึงปัจจุบัน
1. ประธานกรรมการสุขาภิบาลปากคาด (ที่มาจากการเลือกตั้ง)
    1) นายระพิน ด่างเกษี 11 ก.ค.2539 - 26 ก.ค.2539
    2) นายแก้ว บุญทัน 24 ธ.ค.2539 - 24 พ.ค.2542

2. นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด
    1) นายแก้ว บุญทัน 25 พ.ค.2542 - 13 ก.พ.2544
    2) นายตันติพงศ์ นิกรเทศ 14 ก.พ.2544 - 23 ก.พ.2546
    3) นายสมศักดิ์ นิกรเทศ 24 พ.ย.2546 - 2 ก.พ.2548
    4) นายแก้ว บุญทัน 13 มี.ค.2548 - 12 มี.ค.2552
    5) นายอภิวัฒ โรจจิรวัฒ 2 มิ.ย.2552 - 24 เม.ย.2556
    6) นายเจริญสุข ทวยจันทร์ 2 มิ.ย.2556 ถึงปัจจุบัน