เจตจำนงสุจริต
 
    update
  22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
วันที่ลงประกาศ
ในเว็ปไซต์
เจ้าของเรื่อง
1. ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด  2017/01/26 สำนักปลัด
2. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 2017/02/14 สำนักปลัด
3. ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดโพธิ์ศรีสร้อย (ต่อโครงการเดิม) 2017/02/28 กองคลัง
4. ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ หน้าที่ 1   /  2   /   3   /   4    /   5 2017/02/28 กองคลัง
5. ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรร
    เป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน   ดูรายละเอียดคลิก หน้าที่ 1   /  2  
2017/03/01 สำนักปลัด
6.ราคากลางโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560

2017/04/27 กองคลัง
7.ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) 2017/05/03 กองวิชาการและแผนงาน
8.มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดคัดเลือกคนพิการดีเด่น อ่านต่อ 2017/05/05 กองสวัสดิการสังคม
9.ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกตลาดกลาง โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 2017/05/17 กองคลัง
10.กำหนดหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 2017/05/17 กองคลัง
11.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 2017/05/22 กองวิชาการและแผนงาน
12.ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 2017/05/30 กองคลัง
13.รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ(ก.ท.จ.บึงกาฬ) ครั้งที่ 5/2560 2017/05/31 สำนักปลัด
14.ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมุม 2017/06/12 กองคลัง
15. โครงการประชารัฐร่วมใจ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"  2017/06/21 สำนักปลัด

16. ภาพบรรยากาศประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2560

2017/06/26 กองวิชาการและแผนงาน
17. รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 2017/06/26 กองคลัง
18. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป  1  /  2  /  3  /  4 2017/07/07 สำนักปลัด
19. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง 2017/07/11 กองคลัง
20. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดโพธิ์ศรีสร้อย 2017/08/22 กองคลัง

21. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เยาวชนอายุ 18-25 ปี สมัครคัดเลือกเป็น"สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปา กคาด" โดยสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากคาด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  9 กันยายน 2560  รายละเอียด

2017/09/06 กองสวัสดิการสังคม
22. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  / 1 / 2 2017/09/28 กองวิชาการและแผนงาน
23. ประมวลภาพวันออกพรรษาบูชาพญานาคปี 2560 2017/10/06 กองวิชาการและแผนงาน
24. ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 2017/10/20 กองวิชาการและแผนงาน
25.ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ (e-bidding ) 2017/11/14 กองคลัง
26. ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2017/11/20 กองสวัสดิการสังคม
27. ประกาศราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้หนองบั 2017/11/20 กองคลัง
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017/12/01 กองคลัง
29. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมแหล่งการเรียนรู้หนองบัวบาน  1 / 2 2017/12/01 กองคลัง
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมแหล่งการเรียนรู้หนองบัวบานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017/12/15 กองคลัง
31. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018/01/04 กองวิชาการและแผนงาน
32. แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018/01/04 กองวิชาการและแผนงาน
33. เอกสารแนะนำการชำระภาษี เทศบาลตำบลปากคาด 2018/01/15 กองคลัง
34. ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟิสต์ติก ซอยเทศบาล 9 2018/01/29 กองคลัง
35. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2018/02/20 กองสวัสดิการสังคม

36. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน (ตุ.ค. 60 - มี.ค. 61)

2018/05/01 กองวิชาการและแผนงาน

37. ประชาสัมพันธ์ งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ประจำปี 2561 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2561

 - กำหนดการจัดงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ประจำปี 2561

 - ตารางการแข่งขัน ศึกวัน 2P ผลไม้ดีเมืองปากคาด + เกียรติเพขร ซูเปอร์ไฟต์ สัญจร

 - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวด"นางสาว 2P ผลไม้ดีเมืองปากคาด ประจำปี 2561

 - ใบสมัครเข้าการประกวด นางสาวผลไม้ดีเมืองปากคาด

 

2018/05/22 กองการศึกษา

38. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

2018/10/03 กองวิชาการและแผนงาน
39. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 2018/11/01 กองวิชาการแลพแผนงาน
40. ประกาศใช้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018/12/28 กองวิชาการและแผนงาน
41.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 2019/03/01 กองวิชาการและแผนงาน
42.ฝากข่าวถึงเสียภาษีทุกท่าน 2019/03/01 กองวิชการและแผนงาน

999999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปากคาดน่าอยู่     ประตูสู่เมืองบึงกาฬ   >>>   นครหิน   ถิ่นวัฒนธรรม    ถ้ำศรีธน     คนปากยิ้ม     ริมโขงสวย     รวยไม้ผล