โครงสร้างเทศบาลตำบลปากคาด  แบ่งส่วนการบริหารราชการ ดังนี้
1) ฝ่ายข้าราชการการเมือง  ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด
- รองนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด  จำนวน  2  ท่าน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากคาด
- เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด
2) ฝ่ายพนักงานเทศบาล  ประกอบด้วยส่วนราชการ  7  ส่วน  ดังนี้
(1) สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่รับผิดชอบ

(2) กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบ

(3) กองช่าง   มีหน้าที่รับผิดชอบ

(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

(5) กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ

(6) กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ

(7) กองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

         ***************************************************