ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปากคาด
การคลังเทศบาล  รายรับปีงบประมาณ 2559   รวมทั้งสิ้น  50,773,600  บาท    


1. รายได้จัดเก็บ
ทั้งสิ้น   4,615,100 บาท
1.1 ภาษีอากร จำนวน     1,183,000 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน     1,612,000 บาท
1.3 รายได้จากทรัพย์สิน จำนวน     1,220,000 บาท
1.4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน                  0 บาท
1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน        590,100 บาท
1.6 รายได้จากทุน จำนวน          10,000 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ทั้งสิ้น 22,500,000 บาท
2.1 ภาษีจัดสรร จำนวน   22,500,000 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ทั้งสิ้น 23,658,500 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน   23,658,500 บาท