ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลปากคาด

สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด ตั้งอยู่เลขที่ 157 หมู่ 5 บ้านดอนเมืองใหม่ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
มีขนาดพื้นที่ 4.104 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  44  กิโลเมตร (ตามทางหลวงหมายเลข  212 )

ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี พ.ศ.2542 (25 พฤษภาคม 2542)

         อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ            เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ            เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ            แม่น้ำโขง ( สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว )
ทิศใต้              ติดต่อกับ            อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย

เทศบาลตำบลปากคาด  ประกอบด้วยอาณาเขต  2  ตำบล  หมู่บ้านจำนวน  16 หมู่บ้าน  
รายละเอียดจำแนกตามตำบล/หมู่บ้าน ดังนี้
          ตำบลปากคาด  มีจำนวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน 
หมู่ที่  1   บ้านปากคาด   
หมู่ที่  2   บ้านหนองมุม   
หมู่ที่  3   บ้านมวลชน  
หมู่ที่  4   บ้านปากคาดพัฒนา  
หมู่ที่  5   บ้านห้วยคาด          
หมู่ที่  6   บ้านท่านาคูณ         
หมู่ที่  7   บ้านท่าสวรรค์         
หมู่ที่  10 บ้านโนนยาง (บางส่วน) 
หมู่ที่  15 บ้านทุ่งสว่าง          
หมู่ที่  16 บ้านท่าสุขสันต์        


         ตำบลโนนศิลา  จำนวน  6  หมู่บ้าน 
หมู่ที่   1   บ้านโนนศิลา       
หมู่ที่   2   บ้านหนองบัวบาน  
หมู่ที่   3   บ้านโนนบก        
หมู่ที่   5 บ้านดอนเมืองใหม่(บางส่วน)
หมู่ที่   6   บ้านโนนก่อ         
หมู่ที่  11  บ้านศรีสมบัติ      

แหล่งน้ำ  ได้แก่
( 1) ห้วยคาด                                   ( 2) ห้วยหนองมุม
( 3) หนองบัวบาน                             ( 4) หนองมุม
( 5) หนองอีเลิง                                ( 6) แม่น้ำโขง

         ***************************************************